انتشارات نص ضایعه درگذشت مریم میرزاخانی را به هموطنان و فرهیختگان ایران تسلیت می گوید.

انتشارات نص ضایعه درگذشت مریم میرزاخانی را به هموطنان و فرهیختگان ایران تسلیت می گوید.

 

1396-04-24