سبد خرید
عنوان کتاب قیمت واحد تعداد قیمت کل
احتمال، متغیرها،و فرآیندهای تصادفی ج اول 590,000 ریال 590,000 ریال