سبد خرید
عنوان کتاب قیمت واحد تعداد قیمت کل
فرآیندهای تصادفی/ پاپولیس/ افست/ ویرایش4
Probability, Random Variables and Stochastic Processes
380,000 ریال 380,000 ریال